دیباچه‌ای بر تاریخ سندیکاهای اسپانيا: از آغاز تا 1975

دیباچه‌ای بر تاریخ سندیکاهای کارگران اسپانیا: از آغاز…

انقلاب صنعتی اسپانیا در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی صنعتى شتاب کم‌تری داشت و چندان عمیق نبود. روند صنعتی شدن اسپانیا از اوایل سده‌ی نوزدهم شروع شد. به طوری که در سال 1864، سه میلیون و چهارصد هزار کارگر اسپانیایی…