یک نسل
برشی از فیلم

تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است. تئوری «ارزش اضافی» کلید درک ماهیّت و شکل استثمار طبقه‌ی کارگر در نظام سرمایه‌داری است. سکانسی از فیلم «یک نسل» (A Generation) به کارگردانی آندره وایدا را ببینید.

Posted on اردیبهشت ۱۶، ۱۴۰۲
۱۱۸ views