نگاهی به اعتصاب کارگران پیمانکاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

نگاهی به اعتصاب کارگران پیمانکاری صنایع نفت و…

چند روز است اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی شروع شده است. اعتصابی با نامِ کمپین 1400 یا بیست‌-ده (بیست روز کاری - ده روز استراحت و مرخصی) که کارگران پراکنده شده در بخش‌های گوناگونِ…